Návštevný poriadok

Vážení zákazníci, dovoľte nám, aby sme Vás za správu objektu privítali
v  obchodnom centre MAX Poprad. Účelom návštevného poriadku je poskytnúť zákazníkom obchodného centra MAX Poprad (ďalej len OC) maximálne využitie všetkých nákupných a odpočinkových možností. Správca OC bude kontrolovať a zodpovedať za dodržiavanie základných noriem správania sa návštevníkov OC tak, aby nebola narušená plynulá prevádzka OC a ostatní návštevníci neboli rušení či obťažovaní pri pohodlnom nákupe alebo zábave v OC. V prípade zistenia akýchkoľvek incidentov či porušení zákazu činností uvedených v týchto bodoch návštevného poriadku OC je strážna služba OC povinná okamžite zasiahnuť proti porušovateľom tohto zákazu. Objekt obchodného centra MAX Poprad je súkromným pozemkom a v  budove, na parkoviskách, na príjazdovej komunikácií a na priľahlých  plochách s okrasnou zeleňou platia nasledovné  pravidlá:

 

1)        Je zakázané poškodzovať alebo ničiť majetok OC, manipulovať s  akýmkoľvek technickým a technologickým vybavením OC a  vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku OC a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú, vrátane písania nápisov, grafitti. 

2)        Je zakázané chovať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným spôsobom neakceptovateľne, či už formou slovného alebo fyzického prejavu. 

3)        Je zakázané konzumovať alkohol s výnimkou priestorov OC na to určených. 

4)        Je zakázané fajčiť s výnimkou priestorov OC na to určených. 

5)        Je zakázané držať a užívať narkotiká a iné omamné látky. 

6)        Je zakázané ležať alebo spať  na lavičkách alebo v  priestoroch objektu. 

7)        V priestoroch objektu je zakázané žobranie. 

8)        Je zakázaný vstup psov (s výnimkou sprevádzajúcich nevidomých) a ostatných zvierat, vstup so zmrzlinou (zakúpenou mimo priestorov objektu) alebo s iným druhom pokrmu, ktorý by mohol znečistiť objekt OC. 

9)        Je zakázané vnášať do OC predmety ohrozujúce verejnú bezpečnosť, život a zdravie návštevníkov a zamestnancov OC a vstupovať do OC s predmetmi rušiacimi verejnú morálku. 

10)     Je zakázané používať fyzickú silu, násilie, neslušné gestá alebo výrazy, prejavy hanobiace rasu, náboženstvo alebo skupinu osôb, v dôsledku ktorých môže dôjsť k výtržnostiam a k ohrozeniu alebo obmedzeniu ostatných osôb. 

11)     Je zakázané nosenie, odkladanie odpadkov mimo vyhradené odpadkové koše. 

12)     Je zakázaná jazda na kolieskových korčuliach a skateboardoch. V priestore nákupnej pasáže je taktiež zakázaná jazda na bicykli a iných dopravných prostriedkoch. Je zakázaná jazda dospelých osôb na nákupných vozíkoch. 

13)     Je zakázané používať hlasné prejavy, kričať, púšťať rozhlasové alebo magnetofónové prístroje.  Je zakázané rušiť alebo inak obťažovať ostatné osoby v objekte svojim prejavom, oblečením, hlukom, zápachom atď. . 

14)     Je zakázané vykonávať bez súhlasu správcu akékoľvek obchodné aktivity na území zábavno obchodného centra, distribuovať letáky, ponúkať vzorky, vykonávať ankety a prieskumy, prevádzkovať hudobnú produkciu, umiestňovať reklamné tabule alebo stojany na plagáty či stojany akéhokoľvek druhu. 

15)     Pri zneužití alebo poškodení protipožiarneho zariadenia, zariadení elektronického zabezpečenia, núdzových únikových východov alebo iného zariadenia a vybavenia bude od pôvodcu vymáhaná finančná náhrada za uvedenie zariadenia do pôvodného stavu. 

16)     V priestoroch objektu je zakázaná politická agitácia, petičné akcie, prieskumy verejnej mienky, demonštrácie, propagácie akýchkoľvek  hnutí, reklamné akcie, propagácie výrobkov, distribúcia letákov, predaj akéhokoľvek tovaru alebo služieb. Výnimku  môže udeliť správca a zároveň je oprávnený stanoviť obmedzujúce opatrenia. 

17)     V priestoroch jedálenského kúta je zakázaná konzumácia iných potravín ako tých, ktoré boli zakúpené v susedných obchodných jednotkách. 

18)     V objekte je zakázané fotografovanie a filmovanie bez súhlasu správcu. 

19)     Na travelátoroch a eskalátoroch je : 

a.    zakázané vstupu detí vo veku do 10 rokov bez sprievodu dospelej osoby.

b.    zakázané pohybovať sa v protismere.

c.    zakázané behať. 

20)     Vstupovať na eskalátory s detským kočíkom alebo nákupným košíkom je možný len na vlastnú zodpovednosť 

Prajeme Vám príjemný pobyt spojený s Vašimi nákupmi. 

V Poprade 31.12.2014

Odber noviniek

pridajte sa k odberu noviniek

Vaša prihláška bohužial nebola spracovaná. Skúste to neskôr prosím.
Ďakujeme, úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek.
Nákupné centrum OC MAX Poprad
Nákupné centrum

OC MAX Poprad
Dlhé hony 4588/1
058 01 Poprad
+421 52 4664 449
poprad@ocmax.sk
Spojte sa s nami

Pošlite nám správu

alebo nás sledujte na sociálnych sieťach

© 2024 OCMAX
Vytvoril Mufin ,s.r.o.