Všeobecné pravidlá súťaží organizovaných na sociálnych sieťach

Všeobecné pravidlá súťaží organizovaných na sociálnych sieťach

 1. Spoločnosť OC Slovakia s.r.o., so sídlom Chrenovská 30, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 35 955 201, zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 37823/N (ďalej v texte ako „organizátor“) organizuje túto súťaž vyhlásenú prostredníctvom súťažného príspevku (ďalej v texte ako „súťažný príspevok“) uverejneného v rámci profilu organizátora zriadeného na príslušnej sociálnej sieti (predmetná súťaž ďalej v texte ako „súťaž“). 

 

 1. Doba trvania súťaže (ďalej v texte ako „doba trvania“) a súťažné ceny (ďalej v texte ako „ceny“) sú bližšie špecifikované v súťažnom príspevku.

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, okrem osôb špecifikovaných v bode 4. týchto pravidiel. 

 

 1. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora, zamestnanci spoločnosti Multi Slovakia s. r. o., IČO 36 736 805, zamestnanci servisných spoločností organizátora, nájomcovia a zamestnanci nájomcov organizátora a rodinní príslušníci všetkých vyššie uvedených zamestnancov. 

 

 1. Súťaže sa zúčastní každá fyzická osoba spĺňajúca podmienky podľa bodu 3. týchto pravidiel (s ohľadom na obmedzenie uvedené v bode 4. týchto pravidiel), ktorá v dobe trvania súťaže správne splní všetky súťažné podmienky stanovené v súťažnom príspevku (ďalej v texte ako „súťažiaci“). Každý súťažiaci sa môže zúčastniť príslušnej súťaže iba raz. 

 

 1. Bez zbytočného odkladu po uplynutí doby trvania súťaže organizátor vyžrebuje za prítomnosti nestranného svedka zo súťažiacich výhercu/výhercov (podľa počtu cien poskytnutých do súťaže) (ďalej v texte ako „výherca“). Video z príslušného žrebovania bude následne zverejnené na príslušnej sociálnej sieti prostredníctvom ďalšieho príspevku organizátora (a taktiež bude prípadne zverejnené aj na internetovej stránke organizátora). Organizátor následne prostredníctvom príslušnej sociálnej siete kontaktuje výhercu a oznámi mu miesto a termín prevzatia ceny.

 

 1. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania voči výsledkom zo strany súťažiaceho. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto ceny peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenou a jej využitím.

 

 1. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady ani akékoľvek iné prípadné výdavky, ktoré vzniknú súťažiacim v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.

 

 1. Súťažiaci, ktorý konal v rozpore s týmito pravidlami, bude zo súťaže organizátorom vylúčený. V prípade akéhokoľvek podozrenia na podvodné správanie zo strany súťažiaceho si organizátor vyhradzuje právo takého súťažiaceho podľa svojho uváženia vylúčiť.

 

 1. Súťažiaci vyjadruje výslovný súhlas s jeho účasťou v súťaži, s prípadným získaním ceny v tejto súťaži a s jej prijatím, a to všetko podľa podmienok týchto pravidiel.

 

 1. Ak súťažiaci nesplní riadne a včas všetky súťažné podmienky a/alebo riadne a včas neprevezme cenu v termíne oznámenom organizátorom, tak automaticky stráca nárok na cenu a bude zo súťaže vylúčený.

 

 1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu doby trvania súťaže zmeniť tieto pravidlá, a to vrátane práva ukončiť súťaž bez náhrady s účinnosťou ku dňu zverejnenia takej skutočnosti. Uskutočnenie zmien týchto pravidiel organizátor oznámi prostredníctvom príspevku na príslušnej sociálnej sieti obsahujúceho odkaz na internetovú stránku www.ocmax.sk/poprad, na ktorej je prístupné aktuálne znenie týchto pravidiel.

 

 1. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.

 

 1. Účasť súťažiaceho v súťaži nie je zo strany organizátora spoplatnená.

 

 1. Ustanovenia týchto pravidiel, vyhlásenie súťaže, jej priebeh a ukončenie sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 1. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito pravidlami a súťažným príspevkom majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel.

 

Súvisiace poučenie o spracúvaní osobných údajov

 

Spoločnosť OC Slovakia s.r.o., so sídlom Chrenovská 30, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO 35 955 201, zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 37823/N ("organizátor") v súvislosti s propagáciou a podporou služieb obchodných centier MAX vlastnených organizátorom organizuje na sociálnych sieťach rôzne súťaže. V súvislosti s vyhlásenými súťažami organizátor spracováva osobné údaje súťažiacich najmä v rozsahu meno, priezvisko, fotografia a prípadne ďalších údajov potrebných na zapojenie do súťaže, a to za účelom kontaktovania súťažiaceho a prípadnej koordinácie odovzdania ceny. Uvedené údaje budú spracovávané vždy do 3 mesiacov od vyžrebovania a/alebo vyhodnotenia konkrétnej súťaže.

 

Účasť v súťaži je dobrovoľná. Spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, fotografia, prípadne ďalšie údaje potrebné na zapojenie do súťaže sú zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie účasti súťažiaceho v súťaži, ako aj pre účasť v následnom žrebovaní a/alebo vyhodnotení súťaže. Spracovanie osobných údajov v rozsahu  meno, priezvisko, fotografia a prípadne ďalších údajov potrebných na zapojenie do súťaže sú zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie odovzdania ceny z konkrétnej súťaže. V prípade ak súťažiaci neposkytne osobné údaje uvedené v predchádzajúcej vete, tak organizátor nie je schopný zabezpečiť odovzdanie ceny súťažiacemu.

 

Bližšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webových stránkach organizátora: https://www.ocmax.sk/poprad/ochrana-osobnych-udajov.

 

V Poprade dňa 28. 06. 2019

Odber noviniek

pridajte sa k odberu noviniek

Vaša prihláška bohužial nebola spracovaná. Skúste to neskôr prosím.
Ďakujeme, úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek.
Nákupné centrum OC MAX Poprad
Nákupné centrum

OC MAX Poprad
Dlhé hony 4588/1
058 01 Poprad
+421 52 4664 449
poprad@ocmax.sk
Spojte sa s nami

Pošlite nám správu

alebo nás sledujte na sociálnych sieťach

© 2024 OCMAX
Vytvoril Mufin ,s.r.o.